Studzienki kanalizacyjne

Prefabrykowane kompletne studzienki kanalizacyjne DRYWA znajdują zastosowanie w systemach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, kanalizacji przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej. Studzienki te mogą być zainstalowania  w obszarach ruchu kołowego i pieszego, w pasie jezdni, na terenach parkingowych, utwardzonych poboczach. Odpowiednie  do stosowania w warunkach normalnych dla ścieków domowych i podczyszczonych ścieków przemysłowych.

Elementy  produkowane są zgodnie z wymogami normy europejskiej PN - EN 1917:2004  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowym oraz Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2017/0225 wydanie 1

Studzienki kanalizacyjne DRYWA z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej

Studzienki te produkowane są w 7 średnicach wewnętrznych w kształcie koła.
DN 800 , DN 1000 , DN 1200 , DN 1500 , DN 1800 , DN 2000 , DN 2500.

Elementami składającymi się na studzienki DRYWA są:

podstawa studzienki kanalizacyjnej – studnia
trzon studzienki kanalizacyjnej – krąg
element zwieńczający: pokrywa żelbetowa
zwężka betonowa
płyta redukcyjnych
pierścień odciążający
płytopierścień
pierścień dystansowy do regulacji wysokości studni do poziomu terenu
właz betonowy

Elementy studzienek wg zamówienia wyposażane sa w następujące elementy:

Kinety
Otwory do przejść
Przejścia szczelne
Stopnie złazowe

Właściwości elementów

Beton

beton C35/45

wodoszczelność W-8

nasiąkliwość ≤ 6%

Wytrzymałość na zgniatanie kręgów

obciążenie niszczące Kl ≥ 40 kN/m

Wytrzymałość na pionowe obciążenia zgniatające elementów redukcyjnych i przykrywających

obciążenie próbne dla elementów żelbetowych ≥ 120 kN

pionowe obciążenie zgniatające ≥ 300 kN,

Wodoszczelność

płyta – brak przecieku na połączeniu lub elemencie przy ciśnieniu wewnętrznym 0,3 bara

krąg – brak przecieku na połączeniu lub elemencie przy ciśnieniu wewnętrznym 0,5 bara

dennica – brak przecieku na połączeniu lub elemencie przy ciśnieniu wewnętrznym 0,5 bara

Nośność stopnia złazoweg

ugięcie ≤ 5 mm stopnia pod pionowym obciążeniem wynoszącym 2 kN

z ugięciem trwałym ≤ 1 mm

odporność na poziomą siłę wyrywającą 5 kN

Otulenie zbrojenia

w elemencie żelbetowym otulenie betonem zbrojenia ≥ 30 mm

Tolerancja wymiarowa

dopuszczalna odchyłka powierzchni czołowych wynosi dla wysokości
h <500 mm - ± 5 mm
h > 500 mm - ± 8 mm

Połączenia elementów studzienek

Elementy studzienek w zależności od rodzaju łączyć można tradycyjnie na zaprawę cementową lub uszczelki gumowe.

Połączenie tradycyjne na wpust, pióro i zaprawę cementową
Połączenie na wpust, pióro i uszczelkę gumową wg DIN4034 cz.1

Transport

W celu łatwego unoszenia i przenoszenia elementów produkcji DRYWA powinno się stosować zawiesia z trzema samozaciskowymi szczękami nakładanymi od góry na ścianki kręgu. Studnie, pokrywy i pierścienie posiadają uchwyty w kształcie uszu ze stali, które są wbetonowane i połączone ze zbrojeniem elementu.

Podnoszenia i ustawianie prefabrykatów na środek transportu oraz rozładunek odbywa się przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych. Liczba prefabrykatów przewożonych jest dostosowana do mocy transportowej, bezpieczeństwa i wytrzymałości betonu prefabrykatu.

Elementy przewożone na środku transportu są odpowiednio zabezpieczone przed możliwością przesunięcia oraz przed uszkodzeniami powierzchni. Firma DRYWA każdy element dostarczy i rozładuje na budowie u klienta.